Liten effekt på dödligheten med svensk modell för prostatacancer

Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer. Man räknar med att så många som 10 prostatacancer_band000 män varje år drabbas av prostatacancer. Kunskaperna om vad som orsakar prostatacancer är idag begränsade, men det pågår hela tiden forskning inom denna sjukdom. En ny svensk modell med organiserad screening kan minska risker att dö i prostatacancer med över 40 procent. Studier kring detta har utförts vid Sahlgrenska akademien.

Liten effekt på dödligheten med Svensk modell för PSA-testning
De senaste decennierna har spontana PSA-testningar använts, men de har haft väldigt liten effekt på dödligheten. Studier vid Sahlgrenska akademin, visar däremot att om man använder sig av en mer organiserad screening som man fokuserar på de som har mest att vinna på detta, skulle man minska risken att dö i prostatacancer, med mer än 40 procent.

Organiserade PSA-testningar
Det finns inte samma program för screening av prostatacancer, som man har både när det gäller screening av livmodercancer och bröstcancer.

Istället görs PSA-tester, oftast självmant av männen. Opportunistisk screening kallas det. Men det finns inga rekommendationer hur man ska forma dessa tester.

Forskare på Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, har gjort flera stora studier där de har testat 10 000 män som de valt slumpmässigt, med organiserad PSA-testning. Dessa har sedan jämförts med resultat vid opportunistisk screening. Man upptäcker fler cancerfall tidigt, där det går att bota cancern och man minskar risken att dö, om man har ett organiserat testprogram. Det visar studierna. Hela 42 procent, minskade risken att dö, i den grupp av män som deltog i en organiserad test. Den grupp som var med i den opportunistiska screeningen sågs bara en ytterst liten minskad risk.  Av 13 män som fick diagnosen prostatacancer i den organiserade screeningen, förhindrades 1 dödsfall. Jämför man då med den opportunistiska screeningen, så förhindrades 1 dödsfall av 23 av de som fick samma diagnos.

Tester bör göras regelbundet
Vi har använt den opportunistiska screeningen i Sverige i 20 år och den är inte effektiv, den har till väldigt liten del minskat risken att dö i cancer. Dessutom leder den opportunistiska screeningen till onödig prostatacancerdiagnos, för många män. Dels blir det en psykisk påfrestning för dessa män, när de får en cancerdiagnos, dels är det stor risk att de får livslånga biverkningar av behandlingen de har fått. Utan att det har gett positiv effekt. Forskarna i Göteborg har kommit fram till att män bör bjudas in till tester regelbundet och att det ska vara PSA-screening i ett organiserat program.  Man bör börja tidigt med dessa, vid 50 års ålder och att det ska vara täta kontroller. Äldre män eller män med annan sjukdom, bör inte göra denna PSA-screening, detta för att göra risken för överdiagnostik så liten som möjligt. Man kan minska denna risk av överbehandling, genom att män med diagnos, står under noggrann uppsikt och att de bara behandlas om tumören är aggressiv.  Avhandlingen visar att 60 procent av funna tumörer vid organiserad PSA-screening, kan handläggas med aktiv monitorering.